Přeskočit na obsah

Senátní program - obvod č. 64

OBJEDNÁVKA Č. 1: OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY

Termín zahájení prací

19. 7. 2022 po registraci Vaší kandidátky do Senátu 2022

Termín ukončení prací

30. 9. 2028

Kontrola volebních slibů a dosažených výsledků

každý rok k 15. 12.

Pane Šarmane, objednáváme u Vás jako krizového manažera objektivní analýzu současného stavu a účinná řešení, aby současné i další generace žily ve svobodné a demokratické zemi, která patří mezi 5 nejvyspělejších států Evropy a je trvalým vzorem rozkvětu a prosperity.

Současný stav

Po 32 letech je Česká republika v morálním a společenském rozkladu, novodobá a zkorumpovaná politická pseudo–aristokracie s podporou médií přivedla naši zem na pokraj propasti. Nefunkční politicko–hospodářský systém založený za zastupitelské demokracii, trvale neobjektivní informování veřejnosti, privatizace strategické infrastruktury, orientace průmyslu na „montovny“ bez českých finálních výrobků pro celý svět, neefektivní justice a vymáhání spravedlnosti, nízké HDP a vysoká míra inflace, index míry korupce, vysoké zdanění práce a nízká kupní síla jen potvrzují fakt, že dle ústavy již není náš stát v rukou občanů. Kapitalistický socialismus v rukou amorálních a cynických populistů ničí naděje a víru v lepší společnost a ničí vše co naši předci pro tuto zemi vykonali.

Zadání a požadované výstupy z Vaší práce senátora

1. ZÁKON O PROKÁZÁNÍ PŮVODU MAJETKU A PENĚZ

„Privatizační, dotační a korupční skandály jsou rakovinou české společnosti. Metastázy trvají již 32 let. Způsob práce dnešních politiků – včas si nakrást a pak prosazovat úspory. Politik, který nelže, jako by nebyl.

Jediné řešení: Dolož finančnímu úřadu původ svého majetku a peněz! Pokud nedoložíš, tak odevzdej, odejdi z politiky nebo státního úřadu a nebudeš potrestán.“

Hmotná odpovědnost politiků a státních úředníků ze zákona.

2. ZÁKON O CELOSTÁTNÍM REFERENDU

„Požadujeme uzákonění závazného, občany vyvolatelného, všeobecného a celostátního referenda, kterému musí vždy předcházet občanská rozprava (deliberace) s povinností předkladatelů i oponentů informovat občany pravdivě a úplně, a které bude zapracováno do platné legislativy ČR a jejího ústavního a právního pořádku tak, aby byl naplněn duch Ústavy ČR a nebyla nadále nezákonně krácena zaručená práva občanů ČR!“

POKUD VÝŠE UVEDENÉ 2 BODY NESPLNÍTE, TAK VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ BODY JSOU PRAKTICKY BEZPŘEDMĚTNÉ.

3. NOVÁ ÚSTAVA A VOLEBNÍ ZÁKON SCHVÁLENÉ V REFERENDU

Parlamentní zastupitelská demokracie v naší zemi se neosvědčila a je 30 let zneužívána. Stát musí být v rukou občanů, nikoli občané v rukou státu. Občané mohou navrhovat změny nebo nařídit celkovou revizi ústavy, mohou zrušit přijatý zákon nebo nařízení vlády. Ústavní povinnost státu trvale snižovat státní dluh a každoročně udržovat vyrovnaný rozpočet, vč. zrušení financování politických stran a neziskovek ze státního rozpočtu. Každý politický subjekt, který získá nad 0,5% voličských hlasů má právo mít svého zástupce v Parlamentu ČR.

4. ZÁKON O PŘÍMÉ VOLBĚ SOUDCŮ A STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ

Přímou volbou soudců a státních zástupců na období šesti let s osobní odpovědností za výsledky jejich práce obnovím ztracenou důvěru občanů v právní systém, předvídatelnost, rovnost práva a spravedlnost.

5. PRŮMYSL, OBCHOD A ZEMĚDĚLSTVÍ BUDOU MOTOREM PROSPERITY A BLAHOBYTU OBČANŮ NAŠÍ ZEMĚ

Řízenou transformací subdodavatelského systému na koncové výrobky pod českou značkou, s vysokou přidanou hodnotou, prodejnými do celého světa, zajistím přechod od „montoven“ k „mozkovnám“. Změnou statusu Hospodářské komory ČR zajistíte neporovnatelně silnější postavení vůči vládě a také krajům v oblasti zastupování zájmů všech, protože členství bude povinné. Nová role Hospodářské komory bude spočívat v rámci systému duálního vzdělávání, dohlížení na systém vzdělávání, v kontrole správnosti smluv, dohlížení na dodržování příslušných právních předpisů, organizaci a provádění zkoušek odborné způsobilosti pro vybrané obory, odpovědnost za uznávání kvalifikací pracovníků získaných v zahraničí, atd.

6. KVALITA ŽIVOTA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI SE BUDE MĚŘIT PODLE KVALITY ŽIVOTA TĚCH NEJSLABŠÍCH

Kolik % pracujících občanů dosáhne na průměrnou mzdu 49 166 Kč, vč. bonusů a odměn? Toto falešné číslo je manipulativně prezentováno, téměř nikdo z běžných zaměstnanců na tuto mzdu vůbec nedosáhne. A to se děje i proto, že se z ní vypočítávají platy poslanců a ostatních činitelů a některých státních zaměstnanců.